ג

ג אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים הש"ץ עונה אחריו אמןמח ואין אמן זה חשוב הפסק בין פסוקי דזמרה לברכה שלפניהם לפי שגם אמן שבח הוא וכעין זמרהמט (אבל אם עדיין לא סיים הברכה לא יענה שאין מפסיקין באמצע שום ברכה אפילו בעניית אמן אלא באמן של האל הקדוש ושל שומע תפלה בלבדנ כמו שיתבאר בסימן ס"ונא) ויש מי שאומרנב שברכה זו של ברוך שאמר הואיל ואינה מוזכרת בתלמוד מפסיקין בה לכל אמן.

ואם סיים עם הש"ץ בבת אחת יש אומריםנג שלא יענה אמן מפני שהעונה אמן אחר ברכותיו ה"ז מגונהנד ואף שיש מקום לחלוק ולומר שאין זה עונה אמן אחר ברכותיו שעכ"פ הוא עונה אחר ברכת הש"ץנה אעפ"כ יש לחוש לדבריהם ומכל מקום אם סיים עם הש"ץ בבת אחת ברכת ישתבח וכיוצא בה מהברכות שיש מקומות נוהגין לענות בה אמן אפילו אחר ברכות עצמו כמו שיתבאר במקומןנו אף שבמדינות אלו אין נוהגין כןנז לענות אחר ברכת עצמו מכל מקום כשמסיים עם הש"ץ בבת אחת יכול לענות וה"ה אם הש"ץ סיים ברכה אחת והוא סיים ברכה אחרת יכול לענות אחר ברכת הש"ץ אפילו סיים הוא ברכה שאין עונין עליו אחר ברכת עצמו לדברי הכל:


מח) טור. שו"ע ס"ב.

מט) ב"י. לבוש ס"ב בהגהה. וכדלקמן סי' קכד ס"ט. ועי' דברי נחמי' סה, ב. וראה גם לקמן ס"ה.

נ) עי' הלכה ברורה סי' סו ס"ק ד דלא כמ"א שם ס"ק י"א וכ"מ בב"י סי' נ"ט. וראה גם קו"א שם סק"א.

נא) סוף ס"ט. ועי' בדי השולחן סי' יח סק"ה.

נב) מ"א ס"ק ג (ואם טעמו משום שאינו חובה כ"כ תפלה ערבית תוכיח (ראה לקמן סי' קד ס"ה) ואי משום שכל אמן לגבה כקדושה לגבי ברכות ק"ש (ראה לקמן סי' סו ס"ד) באמן דידה ל"ל הכי (ראה לקמן סי' סו סוף ס"ט ובקו"א שם סק"א) והמ"א לשטתו בסי' סו ס"ק יא אזל וצ"ע). וראה גם לקמן ס"ה ובהערה בשוה"ג. וכ"ז בברוך שאמר, משא"כ באמצע שאר ברכות הקצרות והארוכות ראה קצות השלחן סי' ה סי"א. לענין הפסק בברכת ישתבח ראה בדי השלחן סי' יח סק"ה. לענין עניית אמן באמצע בהמ"ז ראה לקו"ש חכ"ד ע' 380.

נג) רא"ש כלל ד סי' יט. טור סי' נ"ט וב"י שם ד"ה כתב א"א. לבוש ס"ב.

נד) ברכות מה, ב. רמב"ם פ"א מהל' ברכות ה' טז. וראה גם לקמן סי' נד ס"א וש"נ.

נה) מ"א ס"ק ב.

נו) לקמן שם וש"נ.

נז) כדלקמן שם וש"נ.