ד

ד צריך ליזהר מלהפסיק בדיבור משיתחיל ברוך שאמר עד סוף י"חנח לפינט שברוך שאמר היא ברכה שלפני פסוקי דזמרה וישתבח ברכה לאחריהםס ואסור להפסיק ביניהםסא אפילו לצורך מצוהסב כמו שאסור להפסיק בקריאת שמע וברכותיהסג ובין ישתבח ליוצר אור ג"כ אין להפסיקסד והמפסיק עבירה היא בידו וחוזר עליו מעורכי המלחמהסה לפי שפסוקי דזמרה נתקנו להסדיר שבחו של מקום ברוך הוא קודם התפלהסו וכיון שכן הוא אינו בדין לדבר בין סידור השבח והתפלהסז אלא א"כ לצורך מצוה כמו שיתבאר בסימן נ"דסח ובין ברכות קריאת שמע לתפלה אסור להפסיק אפילו לצורך מצוה מפני שצריך לסמוך גאולה לתפלהסט:


נח) רי"ף ורא"ש בפרק אין עומדין סי' ה. טור ושו"ע ס"ד. מ"א ס"ק ג. ולאחר תפלת י"ח - ראה להלן רס"י קלא.

נט) מ"א סק"ג.

ס) כדלעיל ס"א וש"נ.

סא) ראבי"ה ברכות סי' לב וסוף סי' קסח בשם הגאונים. תוס' ברכות מו, א ד"ה כל. הרב רבינו יונה ברכות לב, א סוד"ה ותקינו. שבלי הלקט סי' ז.

סב) ב"י ד"ה לכן צריך ממשמעות הכל בו סי' ד. רמ"א ס"ד. לבוש ס"ה. וראה לקמן סי' נג ס"ג.

סג) דלקמן סי' סו. וראה לקמן ס"ה. סי' נג ס"ג.

סד) כדלקמן סי' נד ס"ג וש"נ.

סה) ירושלמי הובא במנהיג סי' ד והגהות מיימוניות פ"ז מהלכות תפלה אות ע וטור. שו"ע סי' נד ס"ג.

סו) כדלעיל ס"א.

סז) ארחות חיים הלכות מאה ברכות סי' כג בשם האשכול הלכות פסוקי דזמרה. כל בו סי' ד. ב"י סי' נד. וראה לבוש שם.

סח) סעיף ג.

סט) כדלקמן סי' סו ס"ט. רס"י קיא.