נג דין הראוי לירד לפני התיבה ובו ל"ו סעיפים:

א

א עד ישתבח א"צ לש"ץ שירד לפני התיבה כלל אבל כשמגיעים לישתבח יש לו להש"ץ לעמוד לפני התיבה ולומר ישתבחא ולא ימתין מלירד לפני התיבה עד הקדיש שלאחר ישתבחב לפי שיש להסמיך הקדיש לישתבח בכל מה שאפשר ואסור להפסיק ביניהם כללג ולכן נהגו שהש"ץ עומד ג"כ כשאומר ישתבח שלא להפסיק מישיבה לעמידה בין ישתבח לקדיש שלאחריוד שהוא צריך לומר אותו בעמידה מן הדין מפני שהוא דבר שבקדושהה והוא הדין לברכו.

במה דברים אמורים בש"ץ שאומר גוף הקדיש וברכו אבל הצבור שעונין אחריו יש אומרים שאינם צריכים לעמוד כמו שיתבאר בסימן (נ"ה) [נ"ו]ו ואעפ"כ נוהגין לעמוד בשעת אמירת ישתבחז אפילו כשאומר אותו ביחידח:


א) כל בו סי' כז וארחות חיים הלכות מאה ברכות סי' לז בשם רב עמרם גאון בסידורו. הגהת סמ"ק סי' סו. טור ושו"ע ס"א.

ב) לבוש ס"ב. ב"ח. ט"ז ס"ק א.

ג) הגהות מיימוניות הלכות תפלה פ"ז אות ע. רמ"א ס"ג לפירושו (בדרכי משה סק"א) בכל בו סי' ה. לבוש שם.

ד) ב"ח. וראה כל בו סי' כז.

ה) עי' ריש סי' קמ"א. סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו וראה טוש"ע שם ס"א. וסוף סי' קמ"ו. סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו וראה טוש"ע ורמ"א שם ס"ד.

ו) סעיף ה.

ז) רמ"א סי' נא ס"ז. אליה רבה ס"ק א.

ח) מ"א ס"ק א.