יא

יא מי שאינו בעל זקן כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים שראוי להתמלאות זקנו ה"ז כאלו נתמלא זקנועד לפיכך בן כ' שנה אע"פ שאין לו זקן ממנין אותו וכן אם היה לו זקן אפילו מעט הרי זה כנתמלא זקנועה אם הוא מבן י"ח שנה ומעלהעו:


עד) ב"י ושו"ע ס"ח ממסכת סופרים פרק יד הי"ז. וראה גם לקמן סי' קכח סמ"ט.

עה) נימוקי יוסף מגילה כד, א ד"ה נתמלא בשם הגאונים. רמ"א שם.

עו) רמ"א שם ממסכת סופרים שם.