יב

יב סריס יש אומרים שמותר למנותו אם הוא בן עשריםעז שאז נעשה גדול והוא שנראו בו סימני סריסעח ואם לא נראה בו אינו נקרא גדול עד שיעברו רוב שנותיו כמו שיתבאר באה"ע סימן קע"בעט ויש מי שאומרפ שאף על פי כן אין זה כבוד הצבור למנות סריספא:


עז) מסכת סופרים שם. שו"ע ס"ז. וראה לקמן סי' נה ס"ו וש"נ.

עח) מ"א ס"ק יא.

עט) ראה בטושו"ע שם ס"ז.

פ) רש"ל בים של שלמה פרק קמא דחולין סי' מח הובא במ"א שם. וראה לבוש ס"ט.

פא) ראה גם לעיל ס"ט וש"נ.