יד

יד ש"ץ שמאריך בתפלתו כדי שישמעו קולו הערבקא אם הוא מחמת ששמח בלבו על שנותן הודאה להקב"ה בנעימה תבא עליו ברכה והוא שיתפלל בכובד ראשקב ועומד באימה ויראהקג אבל אם מכוין להשמיע קולו ושמח בקולו ה"ז מגונה ועליו נאמרקד נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה ומכל מקום כל שמאריך בתפלתו לא טוב הוא עושה מפני טורח הצבורקה:


קא) שו"ת רשב"א ח"א סי' רטו. שו"ע סי"א. לבוש סי"א. ועי' לקמן סי' קא ס"ג. ס' רפא ס"ד.

קב) כדלקמן סי' צג ס"ב.

קג) כדלקמן סי' צה ס"ד.

קד) ירמי' יב, ח. ראה גם לעיל ס"ד.

קה) ולענין התפלה בשבת ויו"ט ראה לקמן רפא ס"ג. סי' תקכט ס"ח. סי' תקפד ס"ו. סי' תרכ ס"א.