טז

טז אין ממנין לעגי שפה שאינן יודעין לחתך האותיותקח כגון אלו שקורין לאלפי"ן עייני"ן ולעייני"ן אלפי"ןקט וה"ה למי שקורא לחתי"ן ההי"ןקי ואם כולם מדברים כך מותר להיות שם ש"ץקיא ואין צריך להביא להם ש"ץ ממקום אחר:


קח) טור ושו"ע ולבוש סי"ב. ועי' לקמן סי' קכח סמ"ח.

קט) ברייתא מגילה כד, ב.

קי) רדב"ז ח"א סי' שצד. כנסת הגדולה. מ"א ס"ק טו.

קיא) רדב"ז שם. מהרי"ט ח"ב אהע"ז סי' טז. הובאו בכנה"ג ובמ"א שם.