יז

יז פוחח והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגולין לא ירד לפני התיבהקיב מפני כבוד הצבורקיג וראוי לש"ץ שיהיה לו בגדים ארוכים שלא יראו רגליוקיד (אם הולך בלא אנפלאותקטו):


קיב) משנה מגילה כד, א לפי' רבינו חננאל (נעתק בערוך ערך פחה) הרי"ף ותוס' שם ד"ה פוחח. שו"ע סי"ג.

קיג) לבוש סי"ג.

קיד) מהר"מ מינץ סי' פא. מ"א ס"ק ז. לפי' רש"י שם במשנה ד"ה פוחח.

קטו) במקום שרגילין לילך בלא אנפלאות (עי' לעיל סי' ב מהדו"ב ס"ב וש"נ), שאז מותר להתפלל כן כשאינו ש"ץ, כדלקמן סי' צא ס"ה.