יח

יח סומא יורד לפני התיבהקטז מפני שחייב בכל המצותקיז ויכול להוציא את הרבים ידי חובתןקיח ואם יכול לעלות ולקרות בתורה יתבאר בסימן קמ"אקיט:


קטז) משנה מגילה שם. רמב"ם פ"ח מהל' תפלה הי"ב. טור ושו"ע סי"ד. ספר המקצועות בשם רב יהודאי גאון (מובא באור זרוע ח"א סי' קטז). שבלי הלקט סי' י בשם תשובות הגאונים. סדר רב עמרם גאון.

קיז) תשובת הרא"ש כלל ד סי' כא. מ"א ס"ק טז. כדלקמן סי' תעג סנ"ב. סי' תקפח ס"ח. ועי' גם לעיל סי' יח ס"א. לקמן סי' סט ס"ט. סי' רסג סי"ב. סי' רחצ סי"ט.

קיח) אור זרוע ח"א סי' קטז. לבוש סי"ד. ב"ח.

קיט) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו. וראה ט"ז שם ס"ק ג.