נג דין הראוי לירד לפני התיבה ובו ל"ו סעיפים:

ב

ב אע"פ שאין צריך הש"ץ לומר לפני התיבה אלא מישתבח ואילך מכל מקום צריך שיקרא לעצמו תחלה קצת פסוקי דזמרה וברוך שאמר לפניהם ואם לאו אינו יכול לומר ישתבחט שהרי היא ברכה אחרונה לפסוקי דזמרה כמו שנתבאר בסימן נ"אי ולכן צריך למחות ברבים שטועים כשהם בדרך ואין עת להאריך שמתחילין מישתבח ומברכין ברכה לבטלהיא אלא יאמרו ברוך שאמר וקצת פסוקי דזמרה על דרך שנתבאר בסי' נ"ביב או יתחילו מיוצר אוריג:


ט) מהר"י ן' חביב. מהר"י אבוהב. הובאו בב"י. ארחות חיים שם בשם ר' משה בר אברהם. שו"ע ס"ב ומ"א ס"ק ב.

י) סעיף א וש"נ.

יא) אלי' זוטא ס"ק א בשם נחלת צבי (עטרת צבי סק"א).

יב) סעיף א.

יג) כדלעיל שם לענין מצא צבור שהתחילו יוצר.