כא

כא האומר איני עובר לפני התיבה מפני שבגדי צבועים או מפני הסנדל שברגליקלא לא ירד באותו התפלה כללקלב לא בצבועים ולא בלבנים ולא בסנדל ולא יחףקלג מפני שדרך האפיקורסין להקפיד בכך וחוששין שמא אפיקורסות נזרקה בוקלד ואע"פ שנותן טעם לדבריו ומראה פנים שלכבוד המקום עושה כן ודרך ענוה הוא אוחז ללבוש לבניםקלה מכל מקום כיון שהצבור מבקשים ממנו להתפלל להם כך אין ראוי לו להיות סרבן מפני דברים אלו אם לא שאפיקורסות נזרקה בו:


קלא) משנה מגילה כד, ב. טור ושו"ע סי"ח.

קלב) רמב"ם הלכות תפלה פ"י ה"ה. טור ושו"ע סי"ח.

קלג) ט"ז ס"ק ח.

קלד) גמרא שם. שו"ע שם.

קלה) הרב רבינו יהונתן מגילה שם. הובא בב"י. רמ"א סי"ח ומ"א ס"ק יח.