כב

כב יש מונעים גר מלהיות ש"צקלו מפני שאינו יכול לומר אלהי אבותינו ונדחו דבריהםקלז שאף הגרים יכולים לומר אלהי אבותינו שנאמרקלח כי אב המון גוים נתתיך כלומר מכאן ואילך אתה אב לכל הגוים שיתגיירו:


קלו) ר"ת בתוס' ב"ב פא, א ד"ה למעוטי ומרדכי פרק קמא דמגילה רמז תשפו ממשנה פרק קמא דבכורים משנה ד. שו"ע ולבוש סי"ט וט"ז ס"ק ט. וראה אור זרוע ח"א סי' קז.

קלז) רבינו יואל במרדכי שם. ר"י בתוס' שם. רמב"ן ב"ב שם. רשב"א שם. ר"ן שם. מירושלמי שם ה"ד. שו"ע לבוש וט"ז שם ומ"א ס"ק יט. ועי' רמב"ם פ"ד מהל' בכורים ה"ג.

קלח) בראשית יז, ה. וראה לקמן סי' קפו ס"א. סי' קצט ס"ד.