כג

כג אפילו יחיד יכול לעכב ולומר איני רוצה שפלוני יהיה ש"צקלט אם לא שהסכים עליו מתחלה ורבים יכולים לחזור בהם אפילו אחר שהסכימוקמ וגם בכל המנויים יכול יחיד לעכבקמא ואפילו במרביץ תורהקמב והוא שרוצה לקבל ש"צ או רב אחרקמג ויש אחר לשכור בדמיו של זהקמד שרוב הצבור חפצים בו וכל מי שהעבירוהו ועמד כך ימים בהסכמת הקהל ואח"כ רוצים לחזור ולמנותו הרי זו כתחלת קבלהקמה ואפילו יחיד יכול לעכב והוא הדין אם מנוהו תחלה לזמן ואח"כ נשלם הזמןקמו.

ואין היחיד יכול לעכב בכל מקום אלא כשיש לו טעם הגון ויציע טעמו לפני טובי העירקמז ואם יראו שדבריו נכונים שראוי לו לעכב מטעם זה יחושו לדבריו ולא ימנוהו ואם הוא שונא להש"ץ יכול למחות שלא ימנוהו לש"צקמח אבל אם כבר הסכימו עליו ואח"כ נעשה שונאו אינו יכול למחות אלא הש"ץ מחוייב לומר בפיו שיסיר הקנאה מלבו ויוציאנו בתפלתו.

וכל זה בימים הראשונים שהיו הכל מתכוונים לשם שמיםקמט אבל עכשיו אם היו חוששין לדברי יחיד לעולם לא היו יכולין להשוות למנות שום מינוי כי כל אחד היה מטיל מום בקדשים וזה מוחה בשל זה וזה מוחה בשל זה לפיכך נוהגין לילך אחר רוב דיעות של פורעי שכר הש"ץ אפילו יש פסולי קורבה ביניהםקנ ויש מקומות ממנין י"א או י"ג אנשים על זה והכל שלא ירבו מחלוקת ואין משגיחין על המיעוטים:


קלט) רבינו שמחה באור זרוע ח"א סי' קיד ומהרי"ק שורש ל ענף ד. שו"ע סי"ט. וראה גם לעיל ס"ו.

קמ) כנסת הגדולה. מ"א ס"ק כא.

קמא) שו"ת ר' בצלאל אשכנזי סי' כה. הובא בכנסת הגדולה. מ"א ס"ק כ.

קמב) שו"ת רשד"מ חאו"ח סי' לו. כנסת הגדולה. מ"א שם.

קמג) מ"א שם.

קמד) רש"ל בים של שלמה פרק קמא דחולין. מ"א שם.

קמה) ראב"ח ח"ב מים עמוקים סי' מב. רשד"ם חאו"ח סי' לג וחיו"ד סי' קיג. כנסת הגדולה. מ"א ס"ק ז.

קמו) ט"ז ס"ק י.

קמז) מהרי"ו בפסקיו סי' ס בשם מהר"ח אור זרוע. רמ"א סי"ט. לבוש ס"כ. ראה חחו"מ הל' נזקי גו"נ סט"ו ואילך.

קמח) מהר"מ פדווא בתשובותיו סי' סד. דרכי משה. רמ"א סי"ט וט"ז ס"ק יא ומ"א ס"ק כב. עי' אלי' זוטא ס"ק טו.

קמט) לבוש ס"כ. ט"ז שם. מ"א ס"ק כ.

קנ) מ"א שם.