כו

כו אם אחד אבל על אביוקנה ורוצה להתפלל כדרך האבליםקנו ואחד רוצה להתפלל בשביל אחר מי שירצה הקהל שיתפלל הוא יתפלל שקדיש בלבד הוא יכול לומר בשביל אביו שלא מדעת הקהל אבל לא יוכל להיות שליח הקהל להתפלל על כרחםקנז ולכן אע"פ שנוהגין שהמוהל דוחה האבל מלהתפללקנח מכל מקום אם הקהל רוצים שיתפלל האבל זכה האבלקנט ויום שמת בו אביו ואמו שקורין יאר ציי"ט קודם למוהל אם אין הקהל מקפידים בכך:


קנה) מהרי"ק שורש ל ענף ד. שו"ע ס"כ.

קנו) כמבואר ברמ"א יו"ד סי' שעו ס"ה.

קנז) מהרי"ק שם ענף ג. לבוש ס"כ. מ"א ס"ק כד. וראה גם לקמן סכ"ט.

קנח) הגהות לס' המנהגים לר' אייזיק טירנא מנהגי עשרה בטבת הגה"ה מ. ראה ש"ך יו"ד סי' רסה ס"ק כג.

קנט) מ"א שם.