כח

כח ש"ץ יותר ראוי להיות בשכר מבנדבהקסג לפי שבמקום שהוא לוקח שכר ברור מן הקהל אין פרץ ואין צוחה שאין אחר שאינו הגון רשאי לפשוט רגלו להתפלל ואם היה בנדבה הרשות נתונה לכל ובפרוץ הדבר יעלה מי שאינו הגוןקסד וגם הש"ץ נזהר בתפלתו ותיקוניו כשהוא שכיר:


קסג) תשובת רשב"א ח"א סי' תנ. שו"ע ולבוש סכ"ב ומ"א ס"ק כה.

קסד) עי' תניא קו"א ד"ה הוכח, שמטעם זה יבחרו אנשים ע"פ הגורל או בריצוי רוב המנין.