כט

כט אין לאדם להתפלל בלא רצון הקהלקסה וכל מי שמתפלל שלא ברשות מחמת אלמות וגיאות אין עונין אמן אחר ברכותיו שנאמרקסו ובוצע ברך נאץ ה' ואין להתקוטט בעבור שום מצוה כגון גלילת ספר תורה וכיוצא בו שהרי הצנועין מושכין ידיהם מלחם הפנים והגרגר[נ]ים חוטפיןקסז ואכילת לחם הפנים הוא מצות עשה של תורהקסח:


קסה) אגודה ברכות פרק כיצד מברכין הובא בתשובת בנימין זאב סי' קסג. רמ"א סכ"ב ומ"א ס"ק כו. וראה גם לעיל ס"ד וסכ"ו.

קסו) תהלים י, ג.

קסז) יומא לט, א.

קסח) ס' המצות להרמב"ם מ"ע פט. השגת הראב"ד למנין המצות שבראש ספר היד מ"ע כז. ועי' חקרי הלכות ח"ט מא, א.