ג

ג מי שלא היה לו טלית עד שהגיע לישתבח לא יברך על עטיפת ציציתיד בין פסוקי דזמרה לישתבחטו ואין צריך לומר באמצע פסוקי דזמרהטז מפני שאסור להפסיק מברוך שאמר עד סוף ישתבח אפילו לצורך מצוה כמו שנתבאר בסימן נ"איז אלא יברך בין ישתבח ליוצר שאז מותר להפסיק לצורך מצוה כמו שיתבאר בסימן נ"דיח.

במה דברים אמורים ביחיד אבל ש"ץ שלא הביאו לו טלית עד ישתבח יתעטףיט ויברךכ קודם שיתחיל ישתבח כדי שיאמר הקדיש מיד אחר ישתבח ולא יפסיק אלא א"כ הביאו לו אחר ישתבח כמו שיתבאר בסי' נ"דכא.

וכן אם אין מנין בבית הכנסת ימתין הש"ץ עם ישתבחכב וישתוק ולא ידבר כלום עד שיבא מנין ויאמר ישתבח וקדיש ויכול להמתין ולשהות אפילו חצי שעהכג שזהו שיעור כדי לגמור את כל פסוקי דזמרה מברוך שאמר עד סוף ישתבחכד ואף על פי כן אין צריך לחזור לראש הואיל ושהה ברצונו שלא מחמת אונס כמו שיתבאר בסי' ס"הכה ובדיעבד אפילו שהה מחמת אונסכו כגון שלא היה המקום נקי וכיוצא בזהכז בענין שבקריאת שמע כיוצא בזה יש שמצריכים לחזור לראשכח כמו שיתבאר שם מכל מקום בפסוקי דזמרה שהם מדברי סופריםכט יש לסמוך על דברי המקילין שםל:


יד) דלעיל רס"י ח.

טו) שו"ע ס"ג. מ"א ס"ק ג. ולענין תפילין עי' קצוה"ש סי' יח ס"ו. ואם הגיעו לידיו בברכות ק"ש עי' לקמן סי' ס"ו ס"ג. ואם הגיעו לידיו בין ק"ש לתפלה עיי"ש סי"א.

טז) עי' בדי השלחן סי' יח סקכ"ג.

יז) סעיף ד.

יח) סעיף ג.

יט) רמ"א ס"ג לפי' (בדרכי משה סק"א)  בכל בו סי' ה. לבוש ס"ג.

כ) דרכי משה שם.

כא) סעיף ג.

כב) מהרי"ל הל' תפלה אות ז. רמ"א שם. מ"א ס"ק ה.

כג) מהרי"ל שם. שו"ת מהר"מ מינץ סי' ח. מ"א שם.

כד) עי' מ"א לקמן ריש סי' סה.

כה) סעיף א וש"נ.

כו) מ"א ס"ק ה.

כז) עי' מ"א סי' סה ס"ק ב.

כח) תוספות ברכות כב, ב ד"ה אלא. רא"ש ברכות פ"ג סי' כג.

כט) דרכי משה  ומ"א סי' תכב ס"ק ט. וראה גם לקמן סי' קפה ס"ה.

ל) רי"ף ברכות שם. רמב"ם הל' ק"ש פ"ב הי"ב.