ל

ל שכר ש"ץ יש אומרים שפורעים מקופת הקהל שגובין לפי ממון כל איש כערכוקסט ואף על פי שהש"ץ מוציא את הדל כעשיר מכל מקום אין יד העני משגת כעשיר וכן כל מה שהיא תקנת הצבור ונעשה ע"י ממון נותנים לפי ממוןקע ויש אומריםקעא שגובין חצי לפי ממון וחצי לפי נפשות כי יש סברא לומר שהעני צריך להש"ץ כמו העשירקעב ויש לפעמים שהעשירים מוסיפים בשכר להש"ץ שקולו ערב יותר ואין העניים חפצים בכך על כן עשו פשרה זאת וכן הוא מנהג קהלות במדינות הרבהקעג ובקצת מקומות דל ועשיר נותנים בשוה אך יש לו קצבה מכל נישואין וזה לפי ממוןקעד ובמקום שאין מנהג יש לגבות לפי ממוןקעה שברוב הפעמים העשירים מוסיפים בשכר לפי נעימת הקול ואין יד העניים משגת לתת עמהם:


קסט) תשובת רשב"א ח"ג סי' שפא. שו"ת מהרי"ל סי' סו. שו"ע סכ"ג ומ"א ס"ק כז. ועי' לקמן סי' נה סכ"ה.

קע) עי' הל' ת"ת פ"ד הי"ג.

קעא) תשובת מהר"ם בהגהות מיימוניות פי"א מהל' תפלה אות א והגהות מרדכי פ"ק דבבא בתרא. רמ"א סכ"ג. ועי' לקמן סי' נה סכ"ג.

קעב) לבוש סכ"ג. ט"ז ס"ק יד. וראה תשובת רב האי גאון ברבינו ירוחם ספר מישרים נתיב כ"ט ח"ג הובא בב"י.

קעג) מהר"ם פדואה בתשובה סי' מב. דרכי משה. רמ"א שם.

קעד) דרכי משה. מ"א ס"ק כז.

קעה) לבוש שם. מ"א שם.