לא

לא צבור שצריכים לשכור רב וש"ץ ואין בידם כדי סיפוק שניהםקעו אם הוא רב מובהק ובקי בהוראה הוא קודם לש"ץ שתלמוד תורה קודם לכלקעז ואם לאו ש"ץ קודם כדי להוציא הרבים ידי חובתן.

ואין מסלקין ש"ץ מאומנתו אלא א"כ נמצא בו פסולקעח בעדים אבל לא משום רנון בעלמאקעט כגון שיצא עליו שם שנתפס עם הנכרית או שמסר ממון ישראל ביד נכרי ומכל מקום יש להושיב בית דין על ככהקפ ואם יבואו עליו עדים בזה וכיוצא בזה מעבירין אותו ואין חוזרין ומקבלין אותו עד שישוב בתשובה שלימה בלי ערמהקפא ואפילו נשבע שלא ילך עוד בדרכים אלו אין זה כלום שהרי כבר מושבע ועומד הוא מהר סיניקפב:


קעו) רא"ש בתשובה כלל ו סי' א. טור יו"ד סי' רנא. שו"ע סכ"ד.

קעז) אפילו לפני התפלה בצבור, כדלקמן סי' צ סי"ז וש"נ.

קעח) שו"ת רשב"א ח"ה סי' רפג. שו"ע סכ"ה.

קעט) כל בו (בשו"ת שבסופו ד"ה במסכת עדיות). רמ"א סכ"ה.

קפ) מהרי"ט הכהן בתשובה הובא בכנסת הגדולה. מ"א ס"ק כט.

קפא) רשד"ם חלק א"ח סי' לג וחלק יו"ד סי' קיג הובא בכנה"ג. מ"א ס"ק כח. ועי' לעיל ס"ו.

קפב) נדרים ח, א.