לב

לב ש"ץ שהוא שוחט ובודק לא יתפלל בבגדים הצואין ומסריחיןקפג וטוב שיחלוף בגדיו כל היום כשמהלך בין הבריות שלא יהיה בכלל משנאי אהבו מותקפד ואם אינו רוצה להחליף בגדיו בשעת התפלה ולהתפלל מעבירין אותו וש"ץ המנבל פיו או שמרנן בתפלה בשירי הנכריםקפה שמנגנים בהם לעבודת אליליםקפו מוחין בידו שלא לעשות כן ואם אינו שומע מעבירים אותו:


קפג) כל בו שם. רמ"א סכ"ה ומ"א ס"ק ל. וראה לקמן סי' צח ס"ד.

קפד) ראה גם לעיל סי' ב מהדו"ב ס"ג. מהדו"ק שם ס"ב וש"נ.

קפה) כל בו שם בשם תשובת הרי"ף. רמ"א שם.

קפו) מ"א ס"ק לא בשם ספר חסידים סי' רלח.