לג

לג ש"ץ שהזקין ורוצה למנות בנו לסייעו לפרקים אע"פ שאין קול בנו ערבקפז כקולו אם ממלא מקומו בשאר דברים ואין קולו משונה אין הצבור יכולים למחות בידוקפח לפי שכל המתמנה לש"ץ מן הסתם על דעת כן נתמנה שאם לפעמים לא יוכל להתפלל שימנה אחר לסייעו וא"כ בנו קודם בסיוע לכל אדםקפט ואפילו אחר מותו בנו קודם לכל אדם כי כן הוא בכל המנויים שהבן שראוי לכך קודם אפילו לאחרים שגדולים ממנוקצ חוץ ממנויים של כתר תורהקצא כגון חכם הממונה להרביץ תורה או לדין שהתורה אינה ירושהקצב:


קפז) וכדלעיל ס"ד שצריך שיהי' קולו ערב.

קפח) שו"ת רשב"א ח"א סי' ש. רמ"א שם ומ"א ס"ק לב.

קפט) עי' רשב"א שם. מ"א ס"ק לג.

קצ) ספרי שופטים פיסקא קסב. מ"א שם. וראה שו"ת צמח צדק חאו"ח סי' כא.

קצא) רשד"ם יו"ד סי' פה. עשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"ב פי"ט. מ"א ס"ק לג.

קצב) עי' הל' ת"ת פ"ד ה"א: שהיא ירושה לכל ישראל.