לד

לד במה דברים אמורים במקום שאין שם מנהגקצג אבל אם המנהג הוא שאין בנו קודם לאחר יעשו כמנהגם ואפילו אם נהגו למנות הש"ץ עצמו על זמן ידוע ובכלות הזמן מעבירין אותו וממנין אחר תחתיו יעשו כמנהגםקצד ואין בזה משום בזיון לו כיון שנהגו כך וה"ה לשאר מנויים הצריכים לצבור כגון קופה של צדקה וכיוצא בה משאר צרכי ציבור בין שנוטלין עליהם שכר בין שאין נוטלין אם נהגו למנות אנשים לזמן ובהגיע הזמן יצאו אלו ונכנסו אחרים תחתיהם אפילו לא קבעו להם זמן בפירוש כשמינו אותם סתמן כפירושן מאחר שנהגו כך:


קצג) זהו כוונת הרשב"א שכתב ואם מנהג כו'. עי' שו"ת צ"צ או"ח סי' כא. חיו"ד סי' שמג. שדי חמד אסיפת דינים מע' חזקה במצות סי' ח סק"ה-ו. אבני נזר יו"ד סי' שיב סקל"ה. סקע"ט. עני בן פחמא או"ח סי' י.

קצד) שו"ת רשב"א ח"ה סי' רפג. שו"ע ולבוש סכ"ו.