ד

ד ש"ץ צריך שיהיה הגוןלא שנאמרלב נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה ואמרו חכמיםלג זה ש"ץ שאינו הגון ויורד לפני התיבה.

ואיזהו הגוןלד שיהיה ריקן מעבירותלה ושיהיה פרקו נאהלו דהיינו שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו ושיהיה עניו ומרוצה לעם כדי שיסכימו לתפלתו ויש לו נעימה וקול ערב שמושך הלבלז ורגיל לקרות בתורה נביאים וכתובים כדי שיהיו הפסוקים של תפלה סדורים בפיולח:


לא) טור ושו"ע ס"ד.

לב) ירמיה יב, ח. וראה לבוש ס"ד. וראה גם לקמן סי"ד.

לג) רב תענית דף טז, ב.

לד) טור ושו"ע שם ממשנה שם טו, א וגמרא שם  (ברייתא שם טז, סע"א. ופרש"י שם. וגמרא טז, רע"ב. ופרש"י שם). לבוש ס"ד.

לה) כדלקמן בהמשך הסימן.

לו) ראה לקמן ס"ו.

לז) ראה לקמן סל"ג וסל"ה.

לח) רש"י שם ד"ה ורגיל. לבוש שם. ועי' בדי השלחן סי' יז סק"א.