ה

ה אם אין מוצאין מי שיהיו בו כל המדות הללו יבחרו הטוב שבצבור בחכמה ומעשים טוביםלט ואם היה כאן עם הארץ זקן וקולו נעים והעם חפצים בו ובן י"ג שנה המבין מה שהוא אומר ואין קולו נעים הוא קודם לעם הארץ הזקן כי יודע מה מתפללמ:


לט) טור ושו"ע ס"ה.

מ) מרדכי סוף פרק קמא דחולין רמז תקצז ואור זרוע ח"א סי' קטז בשם רב יהודאי גאון וספר המקצועות. רמ"א ס"ה. וראה לקמן ס"י. סי' קא ס"ה.