ו

ו מי שעבר עבירה בשוגגמא אפילו הרג נפש בשגגה וחזר בתשובה מותר להיות ש"ץ מפני שלא נקרא אין פרקו נאהמב אלא מי שמועד לעשות דברים שאינם מהוגנים אבל מי שבאה לידו שגגת מעשה ומתחרט הרי זה צדיק גמור לכל התורה כולה אבל אם עשה במזידמג (פעמים רבותמד) אע"פ שאח"כ עשה תשובה גמורהמה אין ממנין אותו ש"ץ שהרי מכל מקום יצא עליו שם רע קודם התשובה ולא היה פרקו נאה ומכל מקום אם עבר עבירה באונס אפילו המיר באונס ושב יכול להיות ש"ץ קבועמו.

וכל זה למנותו ש"ץ לכתחלה אבל אין מעבירין אותו מפני שם רע שיצא עליו בילדותומז או אפילו יצא עליו מקרוב וידוע ואם יוצא עליו שם רע עתה והוא קול שאינו פוסק (ואין לו אויבים המוציאים קולמח) אפילו יחיד יכול למחות להעבירומט.

וש"ץ שיצא פעמים רבות טריפה מתחת ידו מסלקין אותו מש"ץנ ואין מחזירין אותו אפילו אחר שיעשה תשובה המכשרתונא להיות שוחט ובודק כבתחלהנב כיון שכבר יצא עליו שם רע פעם אחת וסלקוהו שוב אין ממנין אותו לכתחלה:


מא) אור זרוע ח"א סי' קיב. רמ"א ס"ה ומ"א ס"ק ח.

מב) ראה לעיל ס"ד.

מג) רמ"א שם.

מד) מ"א שם.

מה) ולענין נשיאת כפים עי' לקמן סי' קכח ס"נ וסנ"א. ועי' תהלה לדוד סק"ו.

מו) מ"א שם. וראה שו"ת תורת אמת סי' קנז בשם רא"ם סי' פח. ועי' שו"ע סי' קכח סל"ז ולקמן סי' קכח סנ"א. ועי' חקרי הלכות ח"ו יג, א. ח"ט לט, ב.

מז) ראב"ח ח"ב מים עמוקים סי' מב. מ"א ס"ק ז.

מח) יבמות כה, א.  ועי' מים עמוקים שם.

מט) עי' לקמן סכ"ג. לעיל ס"ד שלא יהיה בעל עבירה

נ) משפט צדק ח"ב סי' עה. מ"א ס"ק ח.

נא) ראה לקמן הל' שחיטה סי' ב ס"ב וקו"א ס"ק ה.

נב) כ"מ מראב"ח שם ורשד"ם חלק או"ח סי' לג וחלק יו"ד סי' קיג שבמ"א ס"ק ז. וע' תהלה לדוד סק"ו בסופו. עי' לקמן סל"א.