ז

ז ראוי לש"ץ שיכנס לבית הכנסת ראשון ויצא אחרוןנג וטוב לחזור אחר ש"ץ בן צדיקנד כי אינו דומה תפלת צדיק בן צדיק כו'נה ויש אומריםנו שצדיק בן רשע תפלתו על הצבור יותר נשמעת מתפלת בן צדיק לפי שמתוך שאין לו זכות אבות הוא שפל רוח בתפלתו שאין בוטח בתפלתו על מעשה אבותיו כמו בן צדיק כי אם על חסדו של הקדוש ברוך הואנז (ולענין מעשה הכל לפי ענין שפלות רוח של זה וצדקת אבותיו של זה):


נג) שו"ת ר"מ מינץ סי' פא. מ"א ס"ק ז. ועי' לקמן סי' צ סט"ו.

נד) ב"ח ומטה משה ח"א סי' ס בשם מהרש"ל (בהגהותיו לטור. ויש"ש חולין פ"א סי' מח). מ"א ס"ק ח.

נה) יבמות סד, א.

נו) ט"ז ס"ק ג. מטה משה שם בשם תשובות מהרש"ל סי' כ. אלי' זוטא ס"ק יא.

נז) ראה לקמן צח, ה.