ח

ח אין מומין פוסלין אלא בכהנים אבל לא בש"ץנח ואעפ"כ יש ליזהרנט במומין הגלויםס משום הקריבהו נא לפחתך הירצך וגו'סא:


נח) מהר"מ (שו"ת דפוס קרימונה סי' רמט), הובא בב"ח. רש"ל בים של שלמה פרק קמא דחולין סי' מט, הובא במ"א שם. ועי' לקמן סי' קכח סמ"ד.

נט) מ"א שם (ואין איסור גמור כמבואר משו"ע סי"ד ולקמן סי"ח). וראה גם שו"ת חוות יאיר סי' קעו. פרישה ס"ק יב.

ס) הלכה ברורה ס"ק ב.ולענין סומא ראה לקמן סי"ח.

סא) מלאכי א, ח. וראה גם לקמן סי' ערב ס"א. ועי' חקרי הלכות ח"ו יג, ב.