ט

ט אין ממנין אלא מי שנתמלא זקנוסב מפני כבוד הצבורסג ואפילו הצבור מוחלין על כבודם אסורסד במה דברים אמורים בש"ץ קבוע אבל באקראי יכול לירד לפני התיבהסה משהביא ב' שערותסו ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור או מפי ש"ץ הממנה אותו להקל מעליו להתפלל בעדו לעתיםסז שזהו ג"כ קביעות לאותם העתים אבל אם מנוהו הצבור או הש"ץ שיהיה הוא מוכן להתפלל לפעמים כשלא יהיה ש"ץ בבית הכנסת אין זה נקרא קביעות כיון שאפשר שלא יבא לידי כך ולא אסרו אלא לעתים ידועים שלאותו עת הוא קבוע בודאיסח.

וכל זה בכל השנה אבל בתענית צריך להיות זקן ממש ש"ץ לכתחלהסט כמו שיתבאר בסי' תקע"טע או המופלג שבצבורעא והוא הדין בראש השנה ויום כפור טוב שיהיה אדם מופלג ש"ץ אם אפשרעב:


סב) ברייתא חולין כד, ב. טור ושו"ע ס"ו. וראה גם לקמן סי' קכח סמ"ט.

סג) רמב"ם הל' תפלה פ"ח הי"א. רשב"א חולין שם. שו"ע שם. וראה גם לקמן סי"ב. סי"ז.

סד) ב"ח. ט"ז ס"ק ב. מ"א ס"ק ט.

סה) תוס' חולין שם ד"ה נתמלא. מגילה כד, א ד"ה ואינו. רשב"א מגילה וחולין שם. רא"ש מגילה שם סי' טו ובתשובה כלל ד סי' יז וסי' כב. ר"ן מגילה וחולין שם. ספר המחכים. טור ושו"ע שם.

סו) עי' לקמן סי' נה ס"ו.

סז) שו"ת הרא"ש שם סי"ז. טור ושו"ע שם.

סח) ט"ז סק"ד.

סט) מ"א ס"ק ט.

ע) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ועי' טושו"ע שם ס"א.

עא) אור זרוע ח"א סי' קטז. הובא בדרכי משה סק"ג.

עב) אור זרוע ודרכי משה שם.