כב

כב וכל זה לענין צירוף או להוציא י"חקלב אבל אם היו עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה יכול לענות עמהם כל השומע קולם אפילו הוא בבית אחר לגמרי ואפילו כמה בתים מפסיקים ביניהם מפני שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיםקלג ויש אומריםקלד שמכל מקום צריך שלא יהיה מפסיק טינוף או עבודה זרה שהיא חשובה כצואה לענין זה ויש לחוש לדבריהם.

וכן לענין להוציא י"ח לא אמרו שצריך שיהיה במקום אחד אלא הש"ץ עם הציבור אבל כשהם במקום אחד יכול לצאת כל השומע קול הש"ץ אף ע"פ שאינו עמהםקלה ועל דרך שנתבאר וכמו שיתבאר בסי' רע"גקלו ותר"צקלז:


קלב) תוס' פסחים פה, ב ד"ה וכן. רשב"א בתשובה ח"ג סי' רפו בשם הראב"י אב"ד (סי' פח). אור זרוע ח"א סי' ה בשם תשובות הגאונים. טור ושו"ע ס"כ. וראה יגדי"ת (נ.י.) חוב' סט ע' קכז.

קלג) ריב"ל פסחים שם. וראה גם לקמן סי' קכח סל"ז. סי' קלא ס"ג.

קלד) הלכות גדולות (מהדורת הילדסהיימר ע' טז) משמיה דרב יהודאי גאון בשם רב אחא משבחא. מהר"י אבוהב בשם ארחות חיים בשם רב אחאי גאון. שו"ע שם. מ"א ס"ק טו. באר היטב ס"ק יז.

קלה) משנה ר"ה כז, ב ע"ש בתוס' ד"ה ושמע. ותוס' סוטה לח, ב ד"ה מחיצה.

קלו) סעיף י.

קלז) סי' זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ועי' שו"ע שם סי"ד. וראה גם לקמן סי' קלא ס"ג. סי' ריג ס"א.