נז דין ברכו וענייתו ובו ה' סעיפים:

ב

ב ואם אמר בלחש יש אומריםג שמי שלא שמע (א) ממנו ברכו אלא שמע הקהל שסביביו עונין אחריו ברוך ה' כו' אינו יכול לענות עמהם אלא עונה אחריהם אמן ויש מי שאומרד שאם ט' שמעו ממנו ברכו ועונין אחריו יכולים כל הקהל לענות עמהם כיון שיש כאן עשרה האומרים דבר שבקדושה וכן עיקרה כמ"ש בסי' קכ"דו (עיי' במ"א שםז):


ג) מ"א ס"ק א. ר' נתן בר' יהודה שם.

ד) אליה זוטא סי' קלט ס"ק ג. ב"י סי' קכד בשם ארחות חיים בשם תשובה לרב האי גאון. רמ"א שם סי"א.

ה) (כי ראיית המ"א בסי' קכד ס"ק יח מאלכסנדריא סוכה נא, ב היא תשובה נצחת וכ"ד הגאון רב האי שם בב"י סוף סי' קכד ד"ה כתוב בארחות חיים ע"ש). עי' צ"צ פס"ד דף ד וה'.

ו) סעיף יא. ולענין ברכת הזימון ראה לקמן סי' קצה ס"ד. סי' קצח ס"א.

ז) ס"ק יח.