ד

ד ברכות אלו של קריאת שמע הש"ץ מוציא את הרבים ידי חובתןלט אפילו מי שהוא בקימ ואינן דומות לתפלהמא שאין הש"ץ מוציא אלא מי שאינו בקימב לפי שהתפלה בקשת רחמים היא וצריך כל אחד לבקש רחמים על עצמומג אם יודע משא"כ בברכות אלו וכיוצא בהן.

ומכל מקום אינו מוציא אלא ש"ץ את הצבור דהיינו כשיש שם ט' השומעים ועונין אמןמד אבל כשאין ט' שומעין יחיד הוא ואין יחיד מוציא את היחידמה אפילו מי שאינו בקימו אלא בברכת הנהניןמז וברכת המצותמח וכיוצא בהן משאר כל הברכותמט חוץ מברכת קריאת שמענ וכל ברכת השחרנא שהן ברכות שבח והודאהנב ונתקנו לאמרם בפיו או שישמע אותן ברוב עםנג שהיא הדרת מלךנד כשט' שומעין מאחד ועונין אחריו אמן וברכת המזוןנה אע"פ שהוא ג"כ ברכת הודאה על העבר מכל מקום כיון שהוא ברכת הנהניןנו הקלו בהןנז.

ומכל מקום הואיל וברכות קריאת שמע הן ארוכות אין לסמוך על שמיעתן מהש"ץ אפילו בציבור כי שמא יפנה לבבו באמצע הברכה לדברים אחרים ולא ישמע מהש"ץ לכן יש לומר כל הברכה בנחת עם הש"ץ ואז אע"פ שיפנה לבבו (ויקרא מקצתה בלא כוונה) יצאנח (שהכוונה אינה מעכבת בדיעבדנט אלא בפסוק ראשון של קריאת שמעס ובברכה ראשונה של תפלת י"חסא).

ויזהר למהר לסיים הברכה קודם שיסיים הש"ץ כדי שיענה אמן אחריוסב כמ"ש בסי' נ"אסג ויש אומריםסד שאחר סיום ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה לא יענה אמן שלא להפסיק בין קריאת שמע לברכה שלפניה כמו שאסור להפסיק בין כל דבר מצוהסה או דבר הנאהסו שמברכין עליו להברכה שלפניוסז ויש אומריםסח שעונין אמן גם אחר ברכה זו ואין חשש במה שמפסיק בינה לקריאת שמע לפי שברכות קריאת שמעסט אינן דומות לשאר ברכות המצות שהרי אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקרות קריאת שמע אלא ברכות בפני עצמן הן ותיקנו לברך אותן קודם קריאת שמעע וכן המנהג פשוט במדינות אלועא כמו שיתבאר בסימן ס"אעב:


לט) מגילה כג, ב לפירוש הר"ן ד"ה אבל בשם הגאונים. ריטב"א שם ד"ה ואין עוברין (בשם הרמב"ן). הרב רבינו יונה ברכות כא, ב ד"ה ויש. רמ"א סעיף ד. עי' ב"י ריש סי' סט. לקמן שם ס"ב וש"נ. וראה יגדי"ת (נ.י.) ו, נב. ולענין ק"ש עצמה ראה לקמן סי' סא סכ"ה וש"נ.

מ) ב"י ד"ה כתב א"א ז"ל. רמ"א ס"ד. וראה רוקח סי' ריח. ריטב"א ר"ה כט, א. הובא בשו"ת מהר"ם אלאשקר סי' י. ועי' לקמן סי' סט ס"ב וס"ד (אם כו' הוא בקי).

מא) ב"י שם. לבוש סעיף ד. וראה רוקח שם.

מב) כדלקמן ריש סי' קכד וש"נ. ועיי"ש סי"ד וסי' רסח סי"ח וסי' תקצא ס"ב שלפעמים מוציא אף את הבקי.

מג) ראה עד"ז לעיל סוף סי' נח. לקמן סי' קו ס"ב. סי' קח ס"ג וסי"א. סי' תקצד.

מד) ר"ן שם בשם הגאונים. הרב רבינו יונה וריטב"א ורמ"א שם. מ"א ס"ק ה.

מה) רא"ש בתשובה כלל ד סי' יט. ב"י סי' קכד. לקמן שם ס"ו וש"נ.

מו) מ"א שם. והיינו אף בתפלה, כדלקמן רס"י קכד. ואף כשהש"ץ עדיין לא התפלל לעצמו כדלקמן סי' תקצד.

מז) כסף משנה פ"ח מהלכות תפלה ה"ה. וכדלקמן סי' קסז סי"ז. ושם מבוארים גם החילוקים בין ברה"נ לברכת המצוות בזה.

מח) ע' שו"ע סי' ח ס"ה. לעיל שם סי"א. לקמן סי' קסז סי"ז. סי' ריג ס"ו.

מט) מ"א ס"ק ה.

נ) וכ"ה בק"ש עצמה, כדלקמן סי' סא סכ"ה.

נא) לבוש סי' ו סעיף ד. מ"א שם ס"ק י. ועי' לעיל סי' מו ס"ג. ולמעשה עי' לעיל סי' ו ס"ד.

נב) לבוש סוף ס"ד. ב"י סו"ס מו. וראה גם לקמן סי' ס ס"ב. ולענין ברכות השחר ראה לעיל סי' מו ס"ג.

נג) ראה לקמן סי' ריג ס"ו.

נד) משלי יד, כח.

נה) ראה ברכות מה, ב. ועי' לקמן רס"י קצב ורס"י קצג.

נו) ראה לקמן סי' קצז ס"ו וש"נ.

נז) כסף משנה פ"ח מהלכות תפלה ה"ה. הובא במ"א ס"ק י.

נח) רא"ש שם הובא בטור. שו"ע סעיף ד. וראה לבוש ס"ד. וראה גם לקמן סי' קפג ס"י לענין ברכת המזון. סי' רפד סי"א לענין קריאת ההפטרה. סי' תקצא ס"ד לענין חזרת הש"ץ בר"ה.

נט) עבמ"ש לקמן בסי' קפה סעיף ב.

ס) כדלקמן סי' סג ס"ה וש"נ.

סא) כדלקמן ריש סי' קא וש"נ.

סב) רא"ש שם. רמ"א שם.

סג) סעיף ג. וראה גם לקמן סי' קפג ס"י, לענין בהמ"ז בזימון.

סד) רמב"ם הל' ברכות פ"א הי"ז. רמב"ן בליקוטים ריש ברכות. רמ"ה. הובאו בפי' תלמידי רבינו יונה ברכות מה, ב. שו"ע שם. וראה ארחות חיים דין קדושה מיושב סי' ד.

סה) כדלקמן סי' תלב ס"ו וש"נ.

סו) כדלקמן סי' קסז ס"ט וש"נ.

סז) ראה העו"ב קעו ע' יח. קעז ע' ז.

סח) רא"ש שם. רמ"ה הובא בטור סי' סא.

סט) ב"י שם. לבוש ס"ד. כדלקמן סי' ס ס"ב.

ע) ראה גם לקמן סי' ס ס"ב. תניא פמ"ט (סט, ב). ועי' חקרי הלכות ח"א ח, א.

עא) רמ"א סי' סא סעיף ג. ומנהג חב"ד שהש"ץ מסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה בלחש ואין עונים אמן (ס' המנהגים - חב"ד ע' 11). וראה גם לקמן סי' סא סוף ס"ד.

עב) סעיף ד.