סא דין כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע ובו כ"ה סעיפים:

א

א לכתחלה צריך להזהר ולקרות כל הג' פרשיות של קריאת שמע בכוונה באימה וביראה ברתת ובזיעהא כדרך שבני המדינה קורין פרוטגמא שמשגר להם המלך דהיינו כתב המלך עלב בני מדינתו שהם עומדים על רגליהם וקורין אותן באימה וביראה וברתת ובזיעה וקריאת שמע היא פרוטגמא של הקב"ה לעמו ישראל ולא הטריח עלינו הקב"ה לקרותה מעומדג אלא בלכתך בדרך אך צריך עכ"פ לקרותה באימה וביראהד:


א) טור ושו"ע סעיף א. ועי' לקו"ש חכ"ה עמ' 71.

ב) אוצ"ל: אל (לקו"ש שם).

ג) כדלקמן רס"י סג.

ד) מדרש ויקרא רבה כז, ו. טור שם.