י

י ה' הוא האלקים שאומרים בתפלת נעילה ז' פעמים מנהג כשר הוא שמשבחים אותו שדר למעלה מז' רקיעיםנט ואין לחוש בכופלתו לב' רשויות שהרי מצינו שהוכפל במקרא גבי אליהוס ויאמרו (כל העם) ה' הוא האלקים וגו'סא:


נט) ולקמן סי' תרכג ס"י: ללוות השכינה שתעלה ותסתלק עכשיו למעלה משבעה רקיעים.

ס) תוס' ורא"ש שם. שו"ע ולבוש סעיף יב. ט"ז ס"ק ד. וראה גם לקמן סי' תרכג ס"י.

סא) מלכים א יח, לט.