יא

יא יש אומריםסב שיש ליזהר שלא לענות אמן אמן משום ב' רשויות ויש אומריםסג שאין חשש שהרי דוד אמר אמן ואמןסד ואין לחלק בין אומר בוא"ו לאומר בלא וא"ו וכן עיקרסה:


סב) אהל מועד שער קריאת שמע דרך א נתיב ז. רמ"א סעיף יב. וראה ירושלמי מגילה פ"ד ה"י.

סג) ב"י ד"ה כתוב באהל מועד.

סד) מא, יד. עב, יד. פט. נג.

סה) כן משמע במ"א ס"ק י. וראה רבינו בחיי שמות יד, לא.