יב

יב מה שנוהגיןסו לומר ג' פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בסיום תפלת נעילהסז אין לחוש משום ב' רשויות שלא חששו אלא בשמע ישראל שהיא עיקר קבלת מלכות שמים אבל כשאמרו שמע ישראל פעם אחת אין לחוש בכפילת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לב' רשויות שהרי עונין אותו על ה' אחד שבשמע ישראל:


סו) ט"ז ס"ק ד.

סז) כדלקמן סי' תרכג ס"י.