יג

יג אחר פסוק ראשון צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי לפי שבשעה שביקש יעקב לגלות הקץ לבניו נסתלקה ממנו שכינה אמר שמא יש בכם אחד שאינו הגון פתחו כולם ואמרו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד כלומר שמע ממנו אתה ישראל אבינו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד מיד פתח הזקן ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדסח אמרו חכמים היאך נעשה נאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לא כתבו משה בתורה לא נאמר אמרו יעקב התקינו לומר בחשאיסט ואם לא אמרו כל עיקר מחזירין אותוע:


סח) פסחים נו, א. רמב"ם פ"א מהל' ק"ש ה"ד. טור ושו"ע ולבוש סי"ג. ט"ז ס"ק ה. וראה גם לעיל סי' מו ס"ט.

סט) ראה גם לקמן סכ"ה. והיינו מלבד ביוהכ"פ כדלקמן סי' תריט ס"ט. עיי"ש שמביא טעם אחר לאמירת ברוך שם.

ע) מ"א ס"ק יא. וראה לבוש סי' סג ס"ה. ועי' פס"ד צמח צדק שלט, ד. וראה בדה"ש סי"ט סקל"ח, אם חוזר לשמע או לברוך שם.