יד

יד צריך להפסיק מעט בין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לואהבת כדי להפסיק בין קבלת מלכות שמים לשאר מצות כי שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא לשון קבלה שאנחנו מקבלים אלהותו ומלכותו ואהבת הוא לשון צוואהעא.

ויש להפסיק בפסוק ראשון בין ישראל לה' ובין אלהינו לה' הב' כדי שיהיה נשמע שמע ישראל כי ה' שהוא אלהינו הוא ה' אחדעב:


עא) פסחים שם כר' מאיר. רש"י שם ד"ה ולא. טור ושו"ע סעיף יד. ט"ז ס"ק ו. וראה לעיל סוף ס"ז. לקמן סי' סג ס"ה.

עב) רוקח סי' שכ. על הכל סי' ב בשם מהר"ם מאיברא. רמ"א סעיף יד.