טז

טז צריך להפסיק בין נשבע לה'עד כדי להטעים יפה העי"ן שלא תהא נראית כה'עה וכאלו אומר נשבה ה' ח"ועו.

צריך להתיז זיי"ן של תזכרועז ושל וזכרתםעח שלא תדמה קריאתה לסמ"ך כי כל ז' הסמוכה לכ"ף שלאחריה דומה קריאתה לסמ"ך אם לא מתיזין אותהעט:


עד) ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד.

עה) המנהיג דיני תפלה סי' לח. טור ושו"ע סעיף טז.

עו) ערוגת הבושם (לר' אברהם ב"ר עזריאל) ח"ב ע' 28. לבוש סעיף טז.

עז) ירושלמי שם. הובא ברי"ף ותוס' ברכות טו, ב ד"ה בין. ורא"ש פ"ב דברכות סי' יב. טור ושו"ע סי"ז.

עח) טור בשם הראב"ד. שו"ע שם.

עט) רד"ק במכלול שער דקדוק הפעלים. הובא בב"י ד"ה ומ"ש וצריך להתיז.