יט

יט צריך ליתן ריוח בין תיבה שאות שבתחלתה כאות שבסוף תיבה שלפניה שלא תבלע אות אחת מהןפב כגון על לבבך על לבבכם ואבדתם מהרה הכנף פתיל אתכם מארץ וכן בכל לבבך בכל לבבכםפג אלא שבהן צריך שלא יפסיק הרבה שהרי יש מקף בינתיים וצריך להסמיכן ואעפ"כ יתן ריוח והבדל בל' שיהיה נשמע שקורא ב' למדי"ןפד:


פב) ברייתא ברכות טו, ב. רש"י שם ד"ה בין.

פג) רבא שם. טור ושו"ע סעיף כ. ראה גם לקמן סי' קסז ס"ה.

פד) רד"ק במכלול שער דקדוק הפעלים. הובא בב"י ומ"א ס"ק יב. ועי' יגדי"ת (נ.י.) ח, מט.