סא דין כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע ובו כ"ה סעיפים:

ב

ב וצריך שתהיה בעיניו כפרוטגמא חדשה שלא שמעהה מעולםו וזהו שאמר הכתובז אשר אנכי מצוך היום כלומר בכל יום יהיו בעיניך כחדשים ולא כמו שכבר שמע דבר אחד הרבה פעמים ששוב אינו חביב אצלו כבתחלה:


ה) טור בשם רב עמרם גאון.

ו) לבוש ס"א. וראה ברכות סג, ב. פרי חדש ס"ב.

ז) דברים ו, ו. ספרי שם הובא בפרש"י שם. שו"ע סעיף ב.