כא

כא ולא בקריאת שמעפז בלבד אלא אף בפסוקי דזמרהפח ובתפלה צריך לדקדק בכל זה והוא הדין הקורא בתורה או בנביאים או בכתובים יש לו ליזהר בכל זהפט ומה שהזהירו בקריאת שמע הוא מפני שכל ישראל קורין אותה פעמים ביום חכמים ועמי הארץ לפיכך הוצרכו להזהיר מפני עמי הארץ שאינם בקיאים בקריאהצ:


פז) הרב רבינו יונה שם. טור ושו"ע סכ"ב.

פח) כדלעיל סי' נא ס"ז.

פט) רד"ק במכלול שם הובא בב"י. רמ"א סכ"ב.

צ) רד"ק שם. לבוש סכ"ב.