כג

כג יש מי שאומרצג שצריך לקרות קריאת שמע בטעמים כמו שהם בתורה וראוי לחוש לדבריוצד אבל לא נהגו כן במדינות אלוצה וקשה לשנות המנהג בזה כי הקריאה בטעמים מפסדת הכוונה למי שלא הורגל בה מעודו לכווין בנגינה ובפירוש המלות כראוי אבל הרוצה להחמיר על עצמו ויודע שיוכל לכוין בשתיהן יחמיר ותבא עליו ברכהצו:


צג) הרב רבינו יונה ברכות טו, ב לפירושו בפסחים שם נו, א. טור ושו"ע סכ"ד.

צד) ב"י ד"ה כתב ה"ר יונה.

צה) רמ"א סעיף כד.

צו) דרכי משה ס"ק ח. וראה רמ"א שם ומ"א ס"ק יד.