כד

כד מנהג יפה הוא למשמש בתפילין ובציצית כשמזכיר מצוותן בקריאת שמעצז דהיינו שימשמש בתפילין של יד כשאומר וקשרתם לאות כו' ובתפילין של ראש כשאומר והיו לטוטפת כו' וכשהוא אומר וראיתם אותו ימשמש בב' ציצית שלפניוצח ויסתכל בהן כמו שנתבאר בסי' כ"דצט:


צז) ריב"ש סי' תפו הובא בב"י סי' כד ד"ה והריב"ש.

צח) הרב רבינו יונה בספר היראה. טור ושו"ע סכ"ה. מ"א ס"ק טו. וראה גם לעיל סי' כח ס"ב וש"נ.

צט) סעיף ו. וראה שם סעיף ז וש"נ. ומנהג חב"ד ע' ס' המנהגים - חב"ד ע' 10-11.