כה

כה יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רםק מלבד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדקא ויש נוהגין לקרותה בלחש מלבד פסוק ראשוןקב מפני חשש שמא יבטח אחר על השמיעה ולא יקרא בעצמו ובאמת אינו יוצא בשמיעה אלא כשט' שומעין מאחד המכווין להוציאםקג כמו שנתבאר בסי' נ"טקד:


ק) הרב רבינו יונה ברכות טו, ב. שו"ת רשב"א ח"א סי' תנב. תשובת רב האי גאון (שערי תשובה סי' שמג) הובא בתשובת ר"מ אלשקר סי' י. שו"ע ורמ"א סעיף כו.

קא) כדלעיל סעיף יג.

קב) כדלעיל סעיף ה.

קג) הרב רבינו יונה ברכות כא, ב ד"ה ויש שמקשים. הובא בב"י סי' סט. מ"א סי' נט ס"ק ה.

קד) סעיף ד (לענין ברכות ק"ש. וראה לקמן סי' סט ס"ב). וראה פרי חדש סי' סב ס"א. אליה רבה שם ס"ק ב.