ג

ג בקריאת שמע יש רמ"ה תיבות וחסרו ג' תיבות להשלים רמ"חח כנגד אבריו של אדםט שכל הקורא קריאת שמע כתיקונה כל אבר נוטל תיבה אחת ומתרפא בה לכן נוהגין שהש"ץ חוזר ואומר ה' אלהיכם אמת בקול רםי ובזה כל אדם יוצא הואיל ושומעין מפיו של ש"ץ ג' תיבות אלויא.

וכל הצבור כשקורין לעצמן בלחש אומרים אני ה' אלקיכם אמת וממתינים על הש"ץ ואח"כ מתחילין ויציב ואינן חוזרין ואומרין אמתיב שכל האומר אמת אמת בלי הפסק תיבה אחרת בינתיים כאלו אומר שמע שמע שמשתיקין אותו אם לא שהה כלליג בינתיים כמו שיתבאריד ואף אם שהה קצת אין לכפול לכתחלה בלי הפסק תיבה אחרת בינתייםטו אבל אם רוצה כל יחיד לחזור עם הש"ץ ה' אלהיכם אמת אין איסור בדבר מאחר שמפסיק בין אמת לאמת בתיבת ה' אלהיכםטז.

והש"ץ יש נוהגין שלא לומר אמת כשקורא בלחש לעצמו שאם יאמר בלחש אמת וחוזר ואומר אמת בקול רם יהיה רמ"ט תיבותיז ויש נוהגין לומר אמת גם בלחש שלא להפריד בין ה' אלקיכם לאמת ואמת השני אינו מן המנין אלא נוסח ברכת אמת ויציב הואיח:


ח) כמבואר במדרש תנחומא קדושים ס"ו.

ט) אהלות פ"א מ"ח.

י) מדרש הנעלם (זהר חדש רות ל, ג) הובא בב"י ד"ה יש נוהגים. שו"ע סעיף ג. וכ"ה בסדור ד"ה בק"ש.

יא) מהר"י אבוהב. הובא בב"י. רמ"א שם. והיינו אפילו אלו שעדיין לא סיימו ק"ש (סדר היום. אג"ק חי"ט ע' תנ).

יב) רבינו ירוחם נתיב ג ח"ב. הובא בדרכי משה ס"ק ב.

יג) מ"א ס"ק ב.

יד) לקמן סעיף ח.

טו) כדלקמן סי' סו ס"ח וש"נ.

טז) דרכי משה שם. רמ"א שם. שלכן לא חוששים לזה גם בש"ץ (ב"י שם ד"ה ויש מקשים).

יז) מהרמ"ע בספר עשרה מאמרות מאמר אם כל חי סי' יז הובא במ"א ס"ק א.

יח) שו"ת ר"מ אלש[קר] סי' סו. הובא במ"א שם. ושו"ע סעיף ג. וראה גם לקמן סי' סו ס"ז וש"נ. וראה העו"ב (ירות"ו) ח, סג. העו"ב תלד ע' ט.