ד

ד ומי שאינו קורא קריאת שמע בצבור עליו נאמריט וחסרון לא יוכל להמנות אלו ג' תיבות שחסרו לו ממנין רמ"חכ.

ואעפ"כ יש לו קצת תקנה לכוין בט"ו ווי"ן שבאמת ויציב יש מפרשיםכא כוונה זו שט"ו ווי"ן עולין צ' והן כנגד ג' שמות הוי"ה שכל אחד עולה כ"ו וד' אותיותיו הן ל' ויש מפרשיםכב שט"ו ווי"ן עולין צ' ועם הקריאה הרי צ"א כמנין השם בקריאתו ובכתיבתו וכאלו אמר ה' אדנ"י אמת.

ויש אומרים תקנה אחרתכג לקורא ביחידכד שיאמר אל מלך נאמן שמע וגו' וג' תיבות אלו משלימין מנין רמ"ח והן במקום אמן שיש לענות אחר הבוחר בעמו ישראל באהבהכה כי אמן ר"ת אל מלך נאמןכו ומכל מקום כשקורא בצבור לא יאמר אל מלך נאמן רק יאמר אמן אחר הש"ץ כשמסיים הברכה וכן נוהגין במדינות אלוכז:


יט) קהלת א, טו.

כ) מדרש הנעלם (זהר חדש רות ל, ג). הובא בב"י ד"ה יש נוהגים. לבוש ס"ה. ובסידור ד"ה בק"ש: יחיד המתפלל לעצמו יחזיר תיבות אני ה' אלהיכם. ועי' שער הכולל פ"ב אות ט ופל"ו אות ד. בדי השלחן סי' יט ס"ק סב. ועי' אג"ק חט"ז ע' רצד לענין ק"ש שעל המטה, ק"ש דתפילין דר"ת ושמו"ר, ושאומרים בבוקר קודם התפלה (בזמנה).

כא) ב"י ד"ה יש נוהגים. שו"ע ס"ג.

כב) דרכי משה ס"ק א. רמ"א שם.

כג) תיקוני זהר תיקון י (הובא בב"י שם). רוקח סי' שכ. שבלי הלקט סי' טו בשם רב דניאל גאון וטעמי ר' יהודה החסיד. מנהיג דיני תפלה סי' לג. רמ"א שם.

כד) אגור סי' קז. שו"ת מהרי"ק שרש לא. רמ"א שם.

כה) ראה לעיל סי' נד ס"א מתי צריך לענות אחרי ברכת עצמו.

כו) כדלקמן סי' קכד סי"ב וש"נ.

כז) רמ"א שם. ומנהג חב"ד שהש"ץ מסיים הבוחר בעמו ישראל באהבה בלחש ואין עונים אמן (ס' המנהגים - חב"ד ע' 11). וראה לעיל סי' נט סוף ס"ד.