ה

ה נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם כדי לעורר הכוונהכח ונוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכויןכט:


כח) טור ושו"ע סעיף ד. וראה גם לקמן סכ"ה.

כט) גמרא ברכות יג, ב (גבי רבי), לפי' הרא"ש שם פ"ב סימן ג וראבי"ה סי' מו. טור ושו"ע סעיף ה. וראה אגה"ק סי' ט "בעינים סגורות".