ו

ו כל המאריך בדלי"ת של אחד מאריכין לו ימיו ושנותיול וגם לא יחטוף בחי"תלא אלא יאריך בה קצת כדי שימליך הקב"ה בשמים ובארץלב שז' רקיעים והארץ כמנין חי"תלג ולזה רמז החטוטרת שבאמצע הגג של חי"תלד כלומר חי הוא ברומו של עולםלה אבל בדלי"ת צריך להאריך יותר כדי שיעור שיחשוב שהקב"ה יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולםלו וא"צ להאריך יותר מכשיעור זהלז ויש נוהגין להטות הראש כפי המחשבה מעלה ומטה ולד' רוחותלח:


ל) ברייתא וגמרא ברכות יג, ב. ב"י ד"ה וצריך להאריך.

לא) רב אשי שם.

לב) הרב רבינו יונה שם ד"ה ובלבד. טור ושו"ע ס"ו.

לג) סמ"ק סי' ב. הובא בב"י שם.

לד) כדלעיל סי' לו אות ח.

לה) מנחות כט, ב. טור ושו"ע שם.

לו) רש"י ברכות שם ד"ה ובדלי"ת.

לז) ר' חייא בר אבא ברכות שם. טור ושו"ע שם.

לח) טור בשם הרא"ש ושו"ע סעיף ו. וראה הרב רבינו יונה שם. רא"ש ברכות פ"ב סי' ג בשם י"א.