ח

ח האומר שמע שמע משתקין אותומו מפני שנראה כמקבל עליו שתי רשויותמז והוא שאומר כל הפסוק וחוזר ואומרו שנית אבל אם כופל כל תיבה מגונה הוא אבל אין משתקין אותו שאין זה דומה למקבל עליו שתי רשויות אלא כמתלוצץמח ויש אומריםמט להיפך שכשכופל כל תיבה משתיקין אותו וכשאומר כל הפסוק ושונה אותו אין משתיקין אותו אבל מגונה הוא ולדברי הכל אין משתיקין אותו אלא כשאומר בצבור ובקול רםנ אבל לכתחלה אסור בכל עניןנא אפילו לקרות כל הפרשה ולחזור ולשנותה מידנב אלא א"כ כשקורא קריאת שמע על מטתו שמותר לו לקרות קריאת שמע כמה פעמים כדי להשתקע בשינה מתוך קריאת שמענג ויש מי שאומרנד שגם בזה יש ליזהר מלומר פסוק ראשון ב' פעמים וראוי לחוש לדבריונה אבל מה שיש נוהגין לומר שמע בכל פעם שאומרים ויעבור בסליחות אין בזה שום חשש שכיון שמפסיק הרבה בינתיים לא נראה כמקבל ב' רשויותנו:


מו) משנה ברכות לג, ב. ר' זירא שם. וראה ירושלמי ברכות פ"ה ה"ג. וראה גם לעיל ס"ג. לקמן סי' קכא ס"ב.

מז) גמרא שם. רש"י שם ד"ה מילתא. טור. לבוש ס"ט.

מח) גמרא שם לפירש"י ותוס' לד, ב ד"ה אמר פסוקא.

מט) שם לפר"ח וה"ג הובא בתוס' שם. ורי"ף שם ורמב"ם פ"ב מה' ק"ש הי"א.

נ) ירושלמי ברכות פ"ה ה"ג. סמ"ג עשין יח. הגהות מיימוניות דפוס קושטא הלכות ק"ש פ"ב הי"א הובא בב"י. ספר חסידים סוף סימן יח. ט"ז ס"ק ג. ב"ח. מ"א סי' סג ס"ק ו. דלא כטור סי' ס סא וסמ"ק סי' קד. וראה גם לקמן סי' סג ס"ה.

נא) שו"ע סעיף ט.

נב) מ"א ס"ק ח.

נג) ירושלמי ברכות פ"א ה"א. הלכות גדולות הובא בארחות חיים הלכות ק"ש סי' כז. סמ"ג עשין יח. הגהות מימוניות שם. שו"ע סעיף י. מ"א שם.

נד) מהר"י אבוהב הובא בב"י ד"ה ואם כופל. שו"ע ורמ"א סעיף י.

נה) ב"י שם.

נו) של"ה עניני תפלה. מ"א ס"ק ז.