ג

ג במה דברים אמורים ביושב שעומד אבל אם היה מהלך ורוצה לעמוד ולקרות כל הג' פרשיות של קריאת שמע כדי שיוכל לכוין היטב רשאי ותבא עליו ברכה כיון שאינו מתכוין בעמידה אלא בשביל הכוונה משא"כ ביושב שיוכל לכוין כמו מעומדכ לכן מה שנוהגין לומר ביום הכפורים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מעומדכא מותר לעמוד כשמגיע לקריאת שמע אע"פ שהיה יושב ויכול לכוין מכל מקום אינו עושה משום חובת קריאת שמע אלא משום חובת היום:


כ) ט"ז ס"ק ב. וכן משמע מלשון טור ושו"ע.

כא) עטרת זקנים אות ב בשם רש"ל בהגהות לטור. ואין מנהג חב"ד כן, רק בקול רם, כדלקמן סי' תריט ס"ט.